JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DIREKTORA KRIŽEVAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA D.O.O.

Na temelju članka 423. st. 2 Zakona o trgovačkim društvima  (”Narodne novine” br.  111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19.) Skupština trgovačkog društva Križevački poduzetnički centar d.o.o. za razvoj poduzetništva raspisuje

 

 J A V N I     N A T J E Č A J

 

Za odabir direktora/ice trgovačkog društva Križevački poduzetnički centar d.o.o. za razvoj poduzetništva – 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine.

 

I.

Kandidati za direktora/icu osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima,  moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. završen diplomski sveučilišni studij-magistar/magistra ili specijalistički diplomski stručni studij – stručni specijalist/stručna specijalistica ili završen fakultet VSS ekonomskog, pravnog ili tehničkog usmjerenja,
 2. najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju stupanj obrazovanja iz točke 1. uvjeta ovog Javnog natječaja,
 3. poznavanje rada na računalu,
 4. aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika u govoru i pismu,
 5. položen vozački ispit B kategorije,
 6. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
 • da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
 • da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;

 

II.

Uz  vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) kandidati za Direktora dužni su priložiti:

 

 1. životopis,
 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. uvjeta ovog natječaja – izvornik ili presliku diplome,
 3. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima pet godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme,
 4. potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike ili izjava o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika;
 5. potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili izjava o poznavanju rada na računalu,
 6. preslika vozačke dozvole „B“ kategorije,
 7. izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz točke 6. uvjeta ovog Javnog natječaja, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na Javni natječaj.

 

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će na traženje poslodavca predočiti izvornik.

Umjesto dokaza pod točkama redni broj 4., 5., 6. i 7. kandidati mogu dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu, koja je sastavni dio ovog Javnog natječaja, a za koje će prije izbora kandidati predočiti izvornike ili ovjerene preslike izvornika.

 

III.

Prijave na natječaj podnose se zaključno do dana 11.01.2022. godine na  adresu elektroničke pošte: kpc-posao@krizevci.hr s naznakom ”NATJEČAJ ZA ODABIR DIREKTORA KRIŽEVAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA”

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune bit će pozvani na razgovor, a o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

           Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova te poznavanje korporativnog upravljanja.

       Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

 

Skupština društva zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju uz onu koju je prijavitelj predložio.

Skupština zadržava pravo poništiti natječaj bez obrazloženja.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

SKUPŠTINA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRIŽEVAČKI

PODUZETNIČKI CENTAR D.O.O.