POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE GRAĐEVINSKIH RADOVA DOGRADNJE HODNIKA IZMEĐU OSNOVNE ŠKOLE LJUDEVITA MODECA I ZGRADE ZA SPORT I REKREACIJU

Naručitelj Križevački poduzetnički centar d.o.o. dana 13.07.2021. godine pokreće postupak jednostavne nabave građevinskih radova dogradnje hodnika između Osnovne škole Ljudevita Modeca i zgrade za sport i rekreaciju, a sukladno Dokumentaciji o nabavi s prilozima objavljenih na stranici Naručitelja.


Dokumentacija_o_nabavi  

IZJAVA-O-NEKAŽNJAVANJU

Ponudbeni list

Troškovnik – Spojni hodnik troskovnik

IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT- PLAN SAVIJANJA BETONSKOG ČELIKA