MJERE AKTIVNOG ZAPOŠLJAVANJA U 2021. GODINI – POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje inicijalnih troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta. Osobe mogu potporu koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte i preuzimanje postojećih subjekata.

Cilj mjere –  Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

Ciljane skupine – Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda.

Trajanje mjere- 24 mjeseca.

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog
subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).
Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za četiri skupine korisnika.

1. Skupina – do 130.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
2. Skupina – do 100.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :

– (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
– (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
(odjeljci 36-39)
– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

3. Skupina – do 75.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :

– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
– (H) Prijevoz i skladištenje
– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
– (J) Informacije i komunikacije
– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

4. Skupina – do 55.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :

– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
– (P) Obrazovanje
Stranica 3 od 9 22.12.20
Potpora za samozapošljavanje mjere.hr
– (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)
Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno osnovnoj
djelatnosti poslovnog subjekta, dok će se visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti
temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom
poslovnom planu i troškovniku.

Za detaljnije informacije i prijavu pogledajte OVDJE.